Info/Offerte aanvraag Contactformulier
CONTACT
Telefoon        0541 - 29 55 99
Fax        0541 - 29 45 49
E-mail        info@terra-agribusiness.nl
Post        Postbus 105
         7630 AC Ootmarsum
Adres        Eerste Stegge 54
         7631 AE Ootmarsum

Flora & Fauna natuurtoets

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (FF-wet) van kracht. Middels deze wet wordt een groot aantal plant- en diersoorten beschermd. Als er plannen zijn om bepaalde handelingen uit te voeren, zal er onderzocht moeten worden of deze plannen, of onderdelen hiervan, nadelige effecten kunnen hebben op aanwezige, of mogelijk aanwezige, beschermde flora en fauna. Middels een natuurtoets kan worden bepaald of dier- en plantsoorten negatieve gevolgen kunnen ondervinden van de werkzaamheden dan wel dat er gezocht moet worden naar mitigerende en/of compenserende maatregelen. Hiervoor zullen eventueel ontheffingen moeten worden aangevraagd bij Dienst Regeling van het ministerie van LNV.

Globaal genomen zijn er twee typen natuurtoetsen: de zgn quickscan natuurtoets en de (uitgebreide) natuurtoets.

Middels een quickscan wordt een indruk verkregen van de mogelijke waarden van een gebied voor flora en fauna. Daarnaast wordt middels verspreidingsatlassen, internet (bv. Natuurloket) en beknopt veldwerk, gezocht naar daadwerkelijk aanwezige soorten. Met dit type milieuonderzoek kan in een kort tijdsbestek een verwachting worden opgesteld van de mogelijk aanwezige beschermde soorten binnen een gebied. Hierdoor kan beter ingeschat worden of aanvullende inventarisaties noodzakelijk zijn of dat ontwikkelingen doorgang kunnen vinden zonder schade aan beschermde soorten.

Het voordeel van dit type milieuonderzoek is dat het het gehele jaar kan worden uitgevoerd en vrij snel een inschatting van mogelijk waarden kan worden verkregen. Een nadeel kan zijn dat voor verschillende diergroepen nader onderzoek in de voor die groepen geschikte periode in jaar moeten worden uitgevoerd om het beeld volledig te
krijgen voor een eventuele ontheffingsaanvraag of het
opstellen van een geschikt compensatieplan.

Een uitgebreide natuurtoets geeft een zo volledig mogelijk beeld van de aanwezige flora en fauna in een bepaald gebied. Dit type onderzoek wordt uitgevoerd in de voor de te onderzoeken dier- en plantgroepen meest geschikte perioden. In veel gevallen komt dit neer op een inventarisatieseizoen van april tot september, afhankelijk van de soortgroep en voor de ene groep meer bezoeken dan voor een andere groep. Om deze vorm van onderzoek zo gericht mogelijk af te stemmen op de trefkansen van de betreffende soortgroepen, wordt als basis voor de onderzoeksopzet gebruik gemaakt van de door de diverse PGO's opgestelde methoden. Deze methoden worden op maat gemaakt voor de betreffende locaties.

In samenwerking met externe bedrijven kan Terra Agribusiness BV deze onderzoeken voor u verzorgen.